به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سیمان فارس در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢۶۴۵ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٩۵ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ٢٩ درصد رشد به ۵١ میلیارد تومان و سود خالص به ۶٢ میلیارد تومان رسید.