به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در ۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۵٩١ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٧۶ درصدی داشته است.