به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین در ۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٧ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل کاهش ٣۶ درصدی داشته است.