بورس ٢۴ - مجمع شرکت صنایع بسته بندی ایران، روز گذشته با حضور حداکثر سهامداران برگزار شد. یزدان کرمی، مدیر عامل شرکت صنایع بسته بندی ایران، در این مجمع گفت...