به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت سهامداران خود را برای شرکت در مجمع دعوت نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، این شرکت سهامداران خود را برای شرکت در مجمع دعوت نمود.