به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه مالی بانک مسکن در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۶٨۴ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ۵۴ درصدی داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت گروه مالی بانک مسکن در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 684 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش 54 درصدی داشته است.