به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت سیمان سپاهان در ۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۵٠٨ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢٨۴ درصدی داشته است.سود خالص ۶ماهه ١٢۴ میلیارد تومان می باشد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سیمان سپاهان در 6 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 508 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 284 درصدی داشته است.سود خالص 6ماهه 124 میلیارد تومان می باشد.