به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری ارس صبا در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢ ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ٩۵ درصدی زیان داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت سرمایه گذاری ارس صبا در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 2 ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش 95 درصدی زیان داشته است.