به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در ٩ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٨٢۴ ریال سود محقق کرد که با احتساب افزایش سرمایه، به نسبت دوره قبل رشد ۶۵١ درصدی داشته است.افزایش ۶۶٢ درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها عامل اصلی رشد سود در این دوره می باشد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در 9 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 824 ریال سود محقق کرد که با احتساب افزایش سرمایه، به نسبت دوره قبل رشد 651 درصدی داشته است.افزایش 662 درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها عامل اصلی رشد سود در این دوره می باشد.