به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پست بانک ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢١١٨ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۶٠٣ درصدی داشته است.سود خالص ١٢ماهه حدود ۶٨۵ میلیارد تومان می باشد.

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پست بانک ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢١١٨ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۶٠٣ درصدی داشته است.سود خالص ١٢ماهه حدود ۶٨۵ میلیارد تومان می باشد.