به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت حمل و نقل توکا در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٨٢١ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢٣١ درصدی داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت حمل و نقل توکا در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 821 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 231 درصدی داشته است.