به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،حسابرس افزایش سرمایه ۶٢ درصدی سرمایه گذاری توسعه گوهران امید از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامدارن فعلی،مطالبات حال شده و سود انباشته را تایید کرد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،حسابرس افزایش سرمایه 62 درصدی سرمایه گذاری توسعه گوهران امید از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامدارن فعلی،مطالبات حال شده و سود انباشته را تایید کرد.