بورس٢۴ : امروز یکشنبه ٢٩ فروردین ماه حقیقی ها و حقوقی ها ٢،۶١١ میلیارد تومان معامله در بازار انجام دادند که سهم حقیقی ها تنها ٨۶٠ میلیارد تومان بود. دولت هم ٣،٩۴٧ میلیارد تومان اوراق در بازار فروخت. پرمعامله ترین سهم ها از لحاظ ریالی وپاسار، شستا، ساراب، وبملت، فملی، وملل، وپارس، شپنا، کاوه، بپاس، اپال، فخوز و شیران بودند و از لحاظ حجمی به ترتیب وپارس، وبملت، وپاسار، شستا، ثبهساز، فملی، وملل، شپنا، ساراب، تاصیکو، وصنعت و تنوین صدرنشین شدند.