مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی کوثر امروز ٢٩ فروردین ماه به منظور تصویب افزایش سرمایه برگزار شد.