به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت لیزینگ خودرو غدیر در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٨٢ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل ٣٨ درصد کاهش داشت.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت لیزینگ خودرو غدیر در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 82 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل 38 درصد کاهش داشت.