به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت سرمایه گذاری ملت در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٨ ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره قبل ۴١ درصد افزایش زیان داشت.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سرمایه گذاری ملت در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 8 ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره قبل 41 درصد افزایش زیان داشت.