به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در ٩ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ با سرمایه ١۴٢٠٠ میلیارد تومان ، ۵٩٧ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که با احتساب افزایش سرمایه ، ١٣۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.گفتنی است در این دوره درآمد سود سهام ١٢٣ درصد و سود فروش سرمایه گذاری ها با افزایش ١١٣ درصدی به ٨۶٨٠ میلیارد تومان رسیده است.گفتنی سود خالص ٩ماهه حدود ٨۴٧١ میلیارد تومان می باشد.

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در ٩ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ با سرمایه ١۴٢٠٠ میلیارد تومان ، ۵٩٧ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که با احتساب افزایش سرمایه ، ١٣۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.گفتنی است در این دوره درآمد سود سهام ١٢٣ درصد و سود فروش سرمایه گذاری ها با افزایش ١١٣ درصدی به ٨۶٨٠ میلیارد تومان رسیده است.گفتنی سود خالص ٩ماهه  حدود ٨۴٧١ میلیارد تومان می باشد.