به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٧۵ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ٣٠ درصدی داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 175 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش 30 درصدی داشته است.