به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیئت مدیره شرکت بورس انرژی ایران افزایش سرمایه ٢٠٠ درصدی از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها را تصویب کرد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیئت مدیره شرکت بورس انرژی ایران افزایش سرمایه 200 درصدی از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها را تصویب کرد.