به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در ۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۶ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ٩٢ درصدی داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در 6 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 6 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش 92 درصدی داشته است.