به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣١ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ٩٢ درصدی داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 31 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش 92 درصدی داشته است.