به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان در ۶ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٠٢٨ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١١٧ درصدی داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان در 6 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1028 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 117 درصدی داشته است.