به گزارش بورس ٢۴، پارامتر های بازارگردانی نماد های ، «چخزر» ، «زملارد» و «سفاسی» از روز ٣١ فروردین ماه تغییر خواهند کرد.

به گزارش بورس۲۴ ، پارامتر های بازارگردانی نماد های ، «چخزر» ، «زملارد» و «سفاسی» از روز 31 فروردین ماه تغییر خواهند کرد.