استراتژی بانک ملت در تقسیم سود با توجه به رشد سود سرمایه‌گذاری های این بانک اعلام شد. این بانک در سال ۹۹ از رشد سود سرمایه گذاری برخوردار شده و دلیل آن، وضعیت بازار سهام در سال گذشته بوده است.