بورس ٢۴ : یکی از مصوبات امروز هیات مدیره سازمان بورس این بود که«مقرر شد بازنگری به نحوی باشد که امکان نقدشوندگی افزایش یابد. در تغییراتی که صورت گرفت مجموع حجم معاملات در ۵ روز از ۵ درصد به ۲۰۰ درصد افزایش یافت. البته دامنه نوسان در گره معاملاتی همان دو برابر باقی ماند، اما حجم مبنا در روز گره معادل یک سهم در نظر گرفته می شود.» تفسیر اولیه از مصوبه مزبور این بود که «قبلا این گونه بود که اگر ۵ روز متوالی مجموع حجم معامله شده ، سهم زیر ۵ درصد از حجم مبنای شرکت بود ، به گره معاملاتی می رفت ، اما در دستورالعمل جدید اگر سهم ۵ روز متوالی زیر ۲ برابر حجم مبنا معامله شود به گره معاملاتی می رود» محسن خدابخش معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با بورس ٢۴ در خصوص موضوع تغییرات دستورالعمل رفع گره معاملاتی به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: قبلا در دستور العمل گره معاملاتی بنا بود در ۵ روز معاملاتی، اگر سهم به میزان ۵ درصد حجم مبنا معامله نشود، سهم وارد گره معاملاتی شود، اما طی مصوبه امروز ، در ۵ روز معاملاتی اگر ۲۰۰ درصد حجم مبنا یعنی دو برابر حجم مبنا معامله نشود ، سهم وارد گره معاملاتی خواهد شد.

بورس۲۴ : یکی از مصوبات امروز هیات مدیره سازمان بورس این بود که«مقرر شد بازنگری به نحوی باشد که امکان نقدشوندگی افزایش یابد. در تغییراتی که صورت گرفت مجموع حجم معاملات در ۵ روز از ۵ درصد به ۲۰۰ درصد افزایش یافت. البته دامنه نوسان در گره معاملاتی همان دو برابر باقی ماند، اما حجم مبنا در روز گره معادل یک سهم در نظر گرفته می شود.»

تفسیر اولیه از مصوبه مزبور این بود که «قبلا این گونه بود که اگر ۵ روز متوالی مجموع حجم معامله شده ، سهم زیر ۵ درصد از حجم مبنای شرکت بود ، به گره معاملاتی می رفت ، اما در دستورالعمل جدید اگر سهم ۵ روز متوالی زیر ۲ برابر حجم مبنا معامله شود به گره معاملاتی می رود»

محسن خدابخش معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با بورس۲۴ در خصوص موضوع تغییرات دستورالعمل رفع گره معاملاتی به خبرنگار بورس۲۴ گفت: قبلا در دستور العمل گره معاملاتی بنا بود در ۵ روز معاملاتی، اگر سهم به میزان ۵ درصد حجم مبنا معامله نشود، سهم وارد گره معاملاتی شود، اما طی مصوبه امروز ، در ۵ روز معاملاتی اگر ۲۰۰ درصد حجم مبنا یعنی دو برابر حجم مبنا معامله نشود ، سهم وارد گره معاملاتی خواهد شد.

این عضو هیات مدیره سازمان بورس ادامه داد : حال ، اگر سهم با این شرایط وارد گره معاملاتی شد و طی ۵ روز، به اندازه دو برابر حجم مبنا معامله نشد ، در این صورت با دو برابر دامنه نوسان وارد گره می شود، یعنی اگر منفی ۳ باشد، منفی ۶ خواهد شد و طی آن روز ( گره) حجم مبنا یک سهم خواهد شد ، یعنی میانگین معاملات هر چه باشد ، همان عدد قیمت پایانی خواهد بود.