به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس و بازرس قانونی پاکسان با افزایش سرمایه ٣٢٢ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سود انباشته ,آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی موافقت نمود.