وزیر خارجه ایران در پستی اینستاگرامی نوشته: توصیه رهبری به امتناع از «مذاکرات فرساینده» همواره چراغ راه ما بوده. «مذاکره برای مذاکره» را تجربه‌ ای ناموفق می ‌دانستیم و...

بورس۲۴ : وزیر خارجه در پستی اینستاگرامی نوشته: توصیه رهبری به امتناع از «مذاکرات فرساینده» همواره چراغ راه ما بوده. «مذاکره برای مذاکره» را تجربه‌ ای ناموفق می ‌دانستیم و تنها برای دستیابی به اهدف ملی مذاکره کرده‌ ایم.

‌او افزود: فروتنانه تقاضا می ‌کنم، مخالفان دریابند که زمان و مدت مذاکره را تنها منافع ملی تعیین می ‌کند و نه فرصت تبلیغاتی و مبارزات انتخاباتی. از مخالفان می ‌خواهم که آرزوی فرسایندگی مذاکرات، تعویق گره ‌گشایی از تحریم و تأخیر در احیای برجام را کنار بگذارند.

منبع: فارس