به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ حدود ۵۶٠۴ میلیارد تومان درآمد داشت که ۴۵٨ میلیارد تومان متعلق به ماه اسفند می باشد.

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ حدود ۵۶٠۴ میلیارد تومان درآمد داشت که ۴۵٨ میلیارد تومان متعلق به ماه اسفند می باشد.