به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ارتباطات سیار ایران در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ حدود ٢٣۴٣٧ میلیارد تومان درآمد داشت که ٢١٠١ میلیارد تومان متعلق به ماه اسفند می باشد.

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ارتباطات سیار ایران در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ حدود ٢٣۴٣٧ میلیارد تومان درآمد داشت که ٢١٠١ میلیارد تومان متعلق به ماه اسفند می باشد.