به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ٣ ماهه نخست سال مالی ١۴٠٠ شرکت گلتاش حدود ٢۴٩ میلیارد تومان می باشد که حدود ٨٩ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به اسفند می باشد.

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ٣ ماهه نخست سال مالی ١۴٠٠ شرکت گلتاش حدود ٢۴٩ میلیارد تومان می باشد که حدود ٨٩ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به اسفند می باشد.