به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع بهداشتی ساینا در ٣ ماهه نخست سال مالی ١۴٠٠ حدود ٩٢ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که حدود ٣٣ میلیارد تومان متعلق به ماه اسفند می باشد.

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع بهداشتی ساینا در ٣ ماهه نخست سال مالی ١۴٠٠  حدود ٩٢ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که حدود ٣٣ میلیارد تومان متعلق به ماه اسفند می باشد.