به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت عطرین نخ قم در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢١٢ ریال سود محقق کرد. سود ناخالص در این دوره به ٢۶ میلیارد تومان و سود خالص به ١٩ میلیارد تومان رسید.