به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مجمع این شرکت که قرار بود در تاریخ ٢٩ فروردین برگزار شود به زمان دیگری موکول شد.