به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پاکسان در ٣ ماهه نخست سال مالی ١۴٠٠ حدود ۵٣۴ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که حدود ٢٣٠ میلیارد تومان متعلق به ماه اسفند می باشد.