به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ شرکت گروه صنعتی پاکشو حدود ٣۶٧٣ میلیارد تومان می باشد که حدود ۴۴٧ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به اسفند می باشد.