به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ حدود ٢۵۵۵٠ میلیارد تومان فروش داشت که ٣٢٢٠ میلیارد تومان متعلق به اسفند می باشد.