به گزارش بورس ٢۴، اولین قسمت از ٢۴ هزار میلیارد تومان درخواست انتشار اوراق شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به مبلغ هزار میلیارد تومان در طی ۴ساعت بعد از درخواست تایید شد .عرضه این اوراق اجاره از تاریخ ٢٨ فروردین ماه تا ٣٠ فروردین ماه انجام می شود. سود سالانه اوراق ١٨ درصد ، مواعد پرداخت سود ۶ماه یکبار و مدت اوراق ۴٨ ماه می باشد. رتبه اعتباری بلند مدت اوراق منفی A و رتبه اعتباری کوتاه مدت اوراق A١ می باشد. مبلغ اسمی هر ورقه ١٠٠ هزار تومان می باشد. مشخصات دارایی مورد اجاره ١،٠۵۵،٩۶۶،٢١٠ سهم ملی صنایع مس ایران به قیمت هر سهم ٩۴٧ تومان می باشد.