به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجمع شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر برگزار و ١٩٠ تومان به ازای هر سهم سود تقسیم شد.