به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجمع عمومی عادی سالیانه معدنی املاح ایران در تاریخ ٢١ اردیبهشت ساعت ١٠ صبح برگزار خواهد شد.