به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات سیمان صوفیان در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ مبلغ ١٣٣٢ ریال سود برای هر سهم محقق کرده است که ٢٩۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.گفتنی است در این دوره درآمدهای عملیاتی ۶٧ درصد و سود عملیاتی ١۶٩ درصد رشد داشته است.سود خالص ١٢ماهه حدود ١۴٧ میلیارد تومان می باشد.