به گزارش بورس ٢۴، واحد های سرمایه گذاری تعهد شده و تادیه نشده صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ٣۵ درصد تادیه از یکشنبه ٢٩ فروردین الی ۴ اردیبهشت عرضه خواهد شد.ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری ١٠٠ هزار تومان می باشد.مبلغ پرداخت شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری ٢٠ هزار تومان می باشد.عمر صندوق ٧ سال می باشد.