بررسی های گروه نوویرا نشان می دهد : با درنظر گرفتن جمیع موارد اقتصادی در حال حاضر، نرخ سنگ آهن در نقطه اوج خود می باشد و روند آتی قیمت نزولی خواهد بود...