صبح امروز مجمع عمومی عادی سالیانه "شوینده" با حضور اکثریت سهامداران و اعضای هیات مدیره برگزار شد.