مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان گفت: افزایش سرمایه اصلی ما امسال در تمامی شرکت های بورسی و غیر بورسی انجام خواهد شد.