جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت شریف آباد برای سال مالی ٣٠/٠٩/١٣٩٩ با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد.