مجمع شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند امروز برگزار شد. این مجمع ١۵٠ تومان سود تقسیم کرد.