به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت بهساز کاشانه تهران نتیجه مزایده فروش واحدهای تجاری - خدماتی را اعلام نمود .