به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت بهساز کاشانه تهران اعلام نمود مزایده فروش ١ واحد تجاری پروژه یاقوت متقاضی نداشت.