به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهساز کاشانه تهران اعلام نمود جهت مشارکت در ساخت پروژه شهرک صنعتی هایتک به مساحت ٢.٠٠٠.٠٠٠ متر مربع در شهر تهران مزایده برگزار می کند.