گزارش های منتشر شده از شرکت های قطعه ساز نشان می دهد که در این گروه که ٢١ شرکت حضور دارند (بجز خعمرا که گزارش ماهانه ارائه نکرده) خاهن با ۴٩۵ درصد بیشترین رشد فروش ریالی را نسبت به سال ٩٨ تجربه کرد. کل فروش این شرکت در سال ٩٨ حدود ١۶٠ میلیارد تومان بود که در دوره ١٢ ماهه سال ٩٩ به ٩۵۵ میلیارد تومان افزایش یافت.